Tresoreria | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Tresoreria


Gestió directa del President:
Javier Moliner Gargallo
Responsable Administratiu:
Manuel Pons
Telèfon:
964 35 96 24
Correu electrònic:
mpons@dipcas.es

La custòdia i maneig de fons es realitza a través dels comptes operatius i de depòsit existents en diferents entitats financeres.

Es realitza el control i comptabilització dels cobraments i pagaments corresponents als fons i valors de l’entitat, planificant-los, programant-los i executant-los a fi de distribuir en el temps les disponibilitats dineràries de l’entitat per a la puntual satisfacció de les seues obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes.

Així mateix es realitza la conciliació periòdica dels apunts comptables de l’entitat amb els apunts reflectits en els comptes bancaris de les distintes entitats financeres.

Es realitza un estricte compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i justificació del seu compliment davant d’altres administracions o organismes públics.

S’emeten les certificacions del compliment d’obligacions tributàries amb l’entitat i organismes autònoms i els referents a sous i retencions del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms.

Es porta així mateix en el departament la gestió de les nòmines del personal tant de Diputació com dels seus òrgans autònoms, liquidació de la Seguretat Social i d’IRPF.

Correspon a la Tresoreria la direcció dels serveis recaptatoris i com a tal comprèn:

a) L’impuls i direcció dels procediments recaptatoris proposant les mesures necessàries perquè la cobrança es realitze dins dels terminis assenyalats.

b) Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest caràcter, autoritzar i presidir les subhastes de béns embargats.

c) Resoldre els recursos de reposició contra les providències de constrenyiment i la resta de diligències d’embargament dins del procediment executiu.

d) Supervisió dels comptes restringits de recaptació i coordinació perquè mensualment l’import de la recaptació siga transferit als distints ajuntaments i la resta d’ens públics beneficiaris.

Donada la importància d’aquest Servei, perquè comprèn a més de 125 ajuntaments de la província, a més d’altres ens i organismes públics, té estructura administrativa pròpia, figurant la seua explicació en el Servei de Gestió Tributària i Recaptació.

Tresorer (Telf. 964 359 624)

Negociat de Nòmines (Telf. 964 359 644)

Negociat de Gestió de Nòmines Negociat de Pagaments (Telf. 964 359 907)

Negociat d’Ingressos ( Telf. 964 359 590)

Negociat de Tresoreria (Telf. 964 359 908)

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores, coincident amb el de l’activitat bancària.

Imprimir Imprimir