- Diputación de Castellón - https://www1.dipcas.es/ca -

Planificació i cooperació

Cooperació [1]Diputat Delegat:
Ibán Pauner Alafont
Responsable administratiu:
Jose Castillo Montoliu
Telèfon: 964 35 96 18
Correu electrònic: jcastillo@dipcas.es [2]
La Secció de Planificació és un dels pilars del treball de la Diputació Provincial de Castelló.

Des d’aquest Departament s’impulsen els plans provincials més importants, com el Pla d’Obres i Serveis, precisament un apartat que no ha deixat d’incrementar el seu pressupost per a ampliar el suport de la nostra institució a tots els ajuntaments. D’aquest pla depèn l’execució de les principals obres públiques que es desenvolupen en el conjunt dels pobles de Castelló, fonamentalment en els de l’interior.

Així mateix, la Secció de Planificació coordina alguns dels principals plans provincials, no sols per dotació econòmica, sinó també per la transcendència social que representa l’execució d’algunes obres que, sense l’ajuda de la Diputació, no haurien estat possibles. Aquest és el cas del Pla de depuració, del Pla d’infraestructures hidràuliques o del Pla de millora d’accessos a municipis.

En definitiva, el treball de la secció està molt vinculat a tot el que són projectes d’obres i millores d’infraestructures.

Información    Carreteres en obres [3]

Projectes Exposició Pública [4]

“Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”

“Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores, del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”

“Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”

“Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”

“ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN”

“Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”

Cap de planificació – Tècnic d’Administració General.
José Castillo Montoliu
E-mail.: jcastillo@dipcas.es [2]
Tel.: 964 359 618 / Fax: 964 359 583

Tècnic d’Administració General.
Daniel Mestre
E-mail.: dmestre@dipcas.es [44]
Tel.: 964 359 629

Administratius:
Mercedes Mariñas.
E-mail.: mmarinas@dipcas.es [45]
Tel.: 964 359 548

Mª Ángeles Járrega.
E-mail.: majarrega@dipcas.es [46]
Tlf.: 964 359 629

Auxiliars administratius:
Maite Gutiérrez.
E-mail.: mgutierrez@dipcas.es [47]
Tel.: 964 359 696

Ana Esteve.
E-mail.: aesteve@dipcas.es [48]
Tel.: 964 359 828

María Serón.
E-mail.: mseron@dipcas.es [49]
Tlf.: 964 359 639

Localització

Veure mapa més gran [50]


Article printed from Diputación de Castellón: https://www1.dipcas.es/ca

URL to article: https://www1.dipcas.es/ca/servicios-a-municipios/planificacion/

URLs in this post:

[1] Image: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2012/03/2345-27-08-08-TORAS.jpg

[2] jcastillo@dipcas.es: mailto:jcastillo@dipcas.es

[3] Carreteres en obres: https://www1.dipcas.es/ca/carreterasenobras/

[4] Projectes Exposició Pública: https://www1.dipcas.es/ca/proyectos-exposicion-publica/

[5] Bases Pla WiFi-135 (convocatòria restringida): https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzA0LmhvdGxpbms=

[6] Annex I (Formulari de sol·licitud per a cada punt de servici) - Autorrellenable: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzA1LmhvdGxpbms=

[7] Annex II (Declaració responsable compromís divulgació) - Autorrellenable: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzA2LmhvdGxpbms=

[8] Annex III (Declaració responsable no estar incurs en prohibició subvencions) - Autorrellenable: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzA3LmhvdGxpbms=

[9] Annex IV (Declaració responsable compromís compliment requisits) - Autorrellenable: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzA4LmhvdGxpbms=

[10] Bases POYS 2016 : https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzU4LmhvdGxpbms=

[11] Rectificació base 5ª POYS 2016 : https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzU5LmhvdGxpbms=

[12] Annex I - Sol·licitud: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzYwLmhvdGxpbms=

[13] Annexe II - Certificat Interventor existència de crèdit: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzYxLmhvdGxpbms=

[14] Annexe III - Declaració responsable subvencions mateix fi: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzYyLmhvdGxpbms=

[15] Annexe IV - Declaració responsable corrent *AEAT i SS: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzYzLmhvdGxpbms=

[16] Annexe V - Disponibilitat i titularitat terrens: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzY0LmhvdGxpbms=

[17] Annex VI - Certificat de tresoreria sobre pagament a tercers: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NzY1LmhvdGxpbms=

[18] Convenio Colegio Ingenieros Industriales: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/CONVENIO_INDUSTRIALES.pdf

[19] Convenio Industriales Anexo I: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/AnexoI_Industriales.doc

[20] Convenio Industriales Anexo II: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/AnexoII_INDUSTRIALES_.pdf

[21] Convenio Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/Convenio-Caminos-Castellón.pdf

[22] Convenio Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/2010-CONVENIO-COLEGIO-OFICIAL-DE-INGENIEROS-TECNICOS-AGRICOLAS.pdf

[23] Convenio Colegio Oficial de Aparejadores: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/2010-CONVENIO-COLEGIO-OFICIAL-DE-APAREJADORES.pdf

[24] Convenio Colegio Oficial de Arquitectos: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/2010-CONVENIO-COLEGIO-OFICIAL-DE-ARQUITECTOS.pdf

[25] 2010 Prórroga y modificación Convenio Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Castellón: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/2010-Prorroga-y-modificacion-Convenio-Colegio-Oficial-de-Aparejadores-Arquitectos-Tecnicos-e-Ingenieros-de-la-Edificacion-de-Castellon.pdf

[26] 2010 Prórroga y modificación Convenio Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón: https://www1.dipcas.es/wp-content/uploads/2014/02/2010-Prorroga-y-modificacion-Convenio-Colegio-Oficial-de-Ingenieros-Tecnicos-Agricolas-y-Peritos-Agricolas-de-Valencia-y-Castellon.pdf

[27] MODELO: Certificado de tesorería sobre el pago a contratistas tras cobrar la subvención: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=Njc4LmhvdGxpbms=

[28] MODELO: Declaración Responsable de Compromiso de Divulgación de la Colaboración de la Diputación: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDc0LmhvdGxpbms=

[29] MODELO: Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones con la Seguridad Social: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDczLmhvdGxpbms=

[30] MODELO: Declaración Responsable sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDcyLmhvdGxpbms=

[31] MODELO: Declaración Responsable sobre no estar incluído en prohibición para ser beneficiario subvenciones: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDcxLmhvdGxpbms=

[32] MODELO: Declaración Responsable sobre Peticiónde Subvenciones para el mismo Fin: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDY2LmhvdGxpbms=

[33] MODELO: Declaracion Responsable sobre el cumplimiento de Obligaciones Tributarias y Seg Social: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDY3LmhvdGxpbms=

[34] MODELO: Formulario Datos del Acreedor: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDY4LmhvdGxpbms=

[35] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MTkuaG90bGluaw==

[36] Donwload: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=NDEuaG90bGluaw==

[37] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MjAuaG90bGluaw==

[38] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MjEuaG90bGluaw==

[39] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MjIuaG90bGluaw==

[40] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MjQuaG90bGluaw==

[41] Download: https://www1.dipcas.es/?wpdmact=process&did=MjUuaG90bGluaw==

[42] Bases: BOP núm. 19 de 13 de febrero de 2016: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=81249

[43] Convocatoria: BOP núm 25 de 27 de febrero 2016: https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=81823

[44] dmestre@dipcas.es: https://www1.dipcas.esdmestre@dipcas.es

[45] mmarinas@dipcas.es: mailto:mmarinas@dipcas.es

[46] majarrega@dipcas.es: mailto:majarrega@dipcas.es

[47] mgutierrez@dipcas.es: https://www1.dipcas.esmgutierrez@dipcas.es

[48] aesteve@dipcas.es: https://www1.dipcas.esaesteve@dipcas.es

[49] mseron@dipcas.es: https://www1.dipcas.esmseron@dipcas.es

[50] Veure mapa més gran: https://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+de+la+vall+d+uix%C3%B3,+25+castellon&sll=39.824391,-0.228825&sspn=0.014502,0.026093&ie=UTF8&cd=1&ll=39.999808,-0.044718&spn=0.007233,0.013046&z=14&iwloc=addr&source=embed

Copyright © 2012 Diputación de Castellón. All rights reserved.