Planificació i cooperació | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Planificació i cooperació

CooperacióDiputat Delegat:
Ibán Pauner Alafont
Responsable administratiu:
Jose Castillo Montoliu
Telèfon: 964 35 96 18
Correu electrònic: jcastillo@dipcas.es
La Secció de Planificació és un dels pilars del treball de la Diputació Provincial de Castelló.

Des d’aquest Departament s’impulsen els plans provincials més importants, com el Pla d’Obres i Serveis, precisament un apartat que no ha deixat d’incrementar el seu pressupost per a ampliar el suport de la nostra institució a tots els ajuntaments. D’aquest pla depèn l’execució de les principals obres públiques que es desenvolupen en el conjunt dels pobles de Castelló, fonamentalment en els de l’interior.

Així mateix, la Secció de Planificació coordina alguns dels principals plans provincials, no sols per dotació econòmica, sinó també per la transcendència social que representa l’execució d’algunes obres que, sense l’ajuda de la Diputació, no haurien estat possibles. Aquest és el cas del Pla de depuració, del Pla d’infraestructures hidràuliques o del Pla de millora d’accessos a municipis.

En definitiva, el treball de la secció està molt vinculat a tot el que són projectes d’obres i millores d’infraestructures.

Información    Carreteres en obres

Projectes Exposició Pública

“Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”

“Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores, del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”

“Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”

“Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”

“ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN”

“Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”

Cap de planificació – Tècnic d’Administració General.
José Castillo Montoliu
E-mail.: jcastillo@dipcas.es
Tel.: 964 359 618 / Fax: 964 359 583

Tècnic d’Administració General.
Daniel Mestre
E-mail.: dmestre@dipcas.es
Tel.: 964 359 629

Administratius:
Mercedes Mariñas.
E-mail.: mmarinas@dipcas.es
Tel.: 964 359 548

Mª Ángeles Járrega.
E-mail.: majarrega@dipcas.es
Tlf.: 964 359 629

Auxiliars administratius:
Maite Gutiérrez.
E-mail.: mgutierrez@dipcas.es
Tel.: 964 359 696

Ana Esteve.
E-mail.: aesteve@dipcas.es
Tel.: 964 359 828

María Serón.
E-mail.: mseron@dipcas.es
Tlf.: 964 359 639

Localització

Veure mapa més gran

Imprimir Imprimir