S. I. G. | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

S. I. G.

La Diputació de Castelló realitza des de 1985 l’Enquesta d’Infraestructura i Equipament Local (EIEL). Aquesta Enquesta es realitza per l’Oficina Tècnica anualment, corresponent la darrera versió validada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a l’any 2014, i en ella es reflecteixen dades de les infraestructures de comunicació, abastiment i sanejament d’aigua, així com els equipaments educatius, sanitaris i administratius existents als municipis de la província. L’històric d’esta informació pot consultar-se en el Visor GEO-EIEL habilitada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

A més, des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es tramiten els expedients d’alteració de béns immobles urbans, col•laborant en la conservació i actualització de la base de dades cadastrals de l’IBI. d’urbana.

Per a tractar adequadament totes les dades d’infraestructura i cadastrals, actualitzant-los de forma contínua, es va crear el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que permet bolcar en ell tota la informació disponible (EIEL, dades cadastrals, base provincial de dades, etc.), la qual es pot consultar i/o treballar des de qualsevol departament de la Diputació o des del domicili, via intranet o internet.

Així, doncs, des d’esta web, per mitjà de l’accés habilitat, pot accedir-se al visor d’informació geogràfica de la Diputació Provincial de Castelló.

TEX Accés a Visor de Informació Geogràfica

Acceso a Visor

 • Dotar a la Diputació Provincial de Castelló d’un únic sistema informàtic de tractament de la informació (gràfica i alfanumèrica) generada o gestionada per distints departaments d’aquesta, implantat inicialment a l’Oficina Tècnica.
 • Unir esforços, disminuir costos i tractar d’una forma global l’espai urbà, atés que l’àmbit d’actuació de l’EIEL són els espais públics dels distints municipis de la província, mentre que l’àmbit del Cadastre són els espais privats d’aquests, complementant-se ambdós i formant el continu urbà.
 • Disposar d’un instrument informàtic que permeta emmagatzemar i tractar tota la cartografia digital corresponent a la província de Castelló, tant la realitzada per la mateixa Diputació com la facilitada per altres organismes, com ara la Gerència Territorial del Cadastre o l’Institut Cartogràfic Valencià.
 • Posar a disposició dels ajuntaments tota la informació generada pels dos serveis per a la seua consulta d’una forma àgil i còmoda, de manera que aquests puguen, al seu torn, donar un millor i mes actualizat servei al ciutadà.
Un sistema d’informació consisteix en la unió de dades sobre certs aspectes del món real i eines informàtiques per a la seua anàlisi, amb uns objectius concrets, normalment orientats a facilitar la presa de decisions. En el cas dels Sistemes d’Informació Geogràfica (S.I.G.) s’assumeix que les dades estan georeferenciades mitjançant coordenades espacials, és a dir, treballen amb informació geogràfica. Un S.I.G. permet descompondre la realitat en distints temes, capes o estrats d’informació de la zona que es desitja estudiar: relleu, litologia, carreteres, límits administratius… així com relacionar aquestes capes entre si conferint al sistema gran capacitat d’anàlisi.

Informació que conté:

 • Bases de dades espacials o cartografia en què el territori es codifica mitjançant uns models de dades específiques que transformen la realitat en una representació simplificada.
 • Bases de dades temàtiques la vinculació de les quals amb la base de dades cartogràfiques permet assignar a cada punt, línia o àrea del territori uns valors temàtics.

Accedesca al visor d’informació geogràfica de la Diputació Provincial de Castelló mitjançant el botó habilitat en l’apartat introductori d’aquesta pàgina.

El S.I.G. de la Diputació Provincial de Castelló utilitza com a base cartogràfica la col·lecció d’ortofotografías de l’Institut Cartogràfic Valencià ODCV10 obtingudes a partir del vol realitzat l’any 2012. No obstant això, el visor permet utilitzar altres bases cartogràfiques predefinides: projecte Cartociudad, col·leccions d’ortofotografías de l’any 2009 i 2007, així com carregar servicis WMS.

Si desitja major informació d’aquestes bases cartogràfiques, pot consultar-les en la pàgina web de l’Institut Cartogràfic Valencià.En el següent document es relacionen els principals serveis web de cartografia i descàrrega de cartografia existents en l´actualitat en Internet.

En l’actualitat poden consultar-se per a tots els municipis de la província de Castelló les capes relatives a les infraestructures següents:

 • Abastiment d’aigua potable.
 • Distribució d’aigua potable.
 • Clavegueram.
 • Xarxa viària.
 • Vies de comunicació.
 • Enllumenat públic.
 • Equipaments municipals.

S’ha iniciat els treballs de digitalització de les instal•lacions d’evacuació i tractament d’aigües residuals i del planejament urbanístic.

S.I.G. de la Diputació de Castelló
Noves Dependències
Av. de la Vall d’Uixò, 25
12004 Castelló
Tfn. 964359600
sig@dipcas.es

Més informació

Imprimir Imprimir