Informàtica | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Informàtica

Diputat Delegat
Luís Martínez Fuentes

Responsable administratiu
Antonio Sáez Sanz
Resp. de Producció: Enrique Orós Royo
Resp. de Desenvolupament: José Ramón Llopis Nicolau
Telèfon:
964 35 96 00
Correu electrònic:
informatica@dipcas.es


Descripció

La missió del servei d’Informàtica és “dotar d´eines informàtiques a tots i cadascun dels serveis interns de la Diputació i a les aplicacions centralitzades dels municipis de la província en els servidors corporatius de la Diputació, que ho requerisquen per a la seua labor diària, alineat amb els objectius de la Diputació, així com prestar els millors serveis a la ciutadania i municipis de la província a través d’Internet en la seua relació amb la Diputació.

L’objectiu principal del Servei d’Informàtica és la modernització administrativa de la Diputació i ser la seu dels principals aplicatius dels ajuntaments de la província.
Constitueix una unitat de suport tècnic que dissenya, coordina, desenvolupa i implementa sistemes informàtics propis canalitzats cap a les funcions internes de la Diputació, així com a les distintes parcel•les d’actuació que li corresponen a la província de Castelló. Persegueix una gestió àgil i eficaç, facilitant les tasques administratives i tècniques del conjunt d’empleats/des de la Diputació i els seus centres dependents.

Quant a l’apartat d’infraestructures informàtiques, aquestes es desenvolupen per al manteniment de la informació corporativa, incloent-hi els servidors per a les aplicacions corporatives i municipals, bases de dades, la gestió d’arxius ofimàtics, el control d’accessos, els permisos, actualització d’antivirus i els servidors que comporten a més de la seua instal•lació. Així mateix comporta el disseny i manteniment de les distintes xarxes de la Diputació i els seus centres, incloent-hi l’electrònica necessària, així com les línies de transmissió i equipament necessari per a la interconnexió d’aquestes xarxes.

Principals línies d’actuació

  • Participar activament en els plans de modernització de la Diputació en tot el referent a les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • Proveir el maquinari i el programari necessari per al funcionament correcte de tots els serveis administratius, així com gestionar el seu manteniment.
  • Mitjançant les plataformes maquinari i programari que instal•la, configura, administra i dóna suport a tots els serveis que requereix l’administració electrònica: Portal Web corporatiu, serveis electrònics via web, correu electrònic i, assistència remota.
  • Participar en l’establiment d’estratègies i criteris metodològics per al disseny i desenvolupament de sistemes informàtics.
  • Desenvolupament i manteniment d’aplicacions i bases de dades de gestió corporativa, pròpies i de tercers.
  • Garantir la seguretat informàtica incorporant les mesures tècniques de seguretat apropiades: antivirus, SAI, Firewalls, i còpies seguretat.
  • Proveir i mantindre una xarxa informàtica provincial i corporativa que facilita la connectivitat amb altres edificis i seus.
  • Col•laborar permanentment en la formació dels/de les empleats/des públics/ques de l’administració local en matèria informàtica.

Tot això apostant per sistemes d’emmagatzemament massiu i configurant servidors virtuals buscant un estalvi en cost econòmic i en el d’espai físic, sense perjudici de la qualitat dels serveis que es presten.

L’organització del Servei s’estructura de la manera següent

  • Àrea de Producció la responsabilitat de la qual és garantir el funcionament fiable i segur de tots els sistemes que suporten les aplicacions de la Diputació i municipis, així com de les diverses xarxes de dades, donant atenció a les persones usuàries en matèria d’infraestructures informàtiques.
  • Àrea de Desenvolupament s’ocupa de proveir les solucions programari que es requerisquen amb el seu suport i millora, així com el desenvolupament i manteniment del portal web corporatiu.
Imprimir Imprimir