Factura Electrònica | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Factura Electrònica

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA FACTURA ELECTRÒNICA:

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

INFORMACIÓ A LES EMPRESES PROVEÏDORES:

https://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

ON PRESENTAR LA FACTURA ELECTRÒNICA:

La Diputació Provincial de Castelló està adherida a FACe, punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració general de l’Estat.

CODIS: els codis dels òrgans competents en la tramitació de la factura, així com de l’òrgan que té atribuïda la funció de comptabilitat són:

OFICINA COMPTABLE (OC): L02000012    Diputació Provincial de Castelló
ÒRGAN GESTOR (OG): L02000012    Diputació Provincial de Castelló
UNITAT TRAMITADORA (UT): L02000012    INTERVENCIÓ-FACTURES

INFORMACIÓ NECESSÀRIA A INCLOURE EN LA FACTURA:

A més de tots els camps obligatoris, en el camp de la referència, s’ha de fer constar el núm. d’expedient de contractació del qual derive la factura, si s’escau.

Imprimir Imprimir