Àrea Tècnica | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Àrea Tècnica

Área TécnicaDiputat delegat:
Ibán Pauner Alafont
Àrea Tècnica:
Ignacio Sangüesa Roger
Telèfon:
964 35 96 94
Correu electrònic:
isanguesa@dipcas.es

L’Àrea Tècnica de la Diputació Provincial de Castelló està estructurada en dos Serveis: Oficina Tècnica d’Assistència a Municipis i Enginyeria Interna, de grandàries i característiques diferents, ja que mentre l’Oficina Tècnica la formen cinc seccions, Enginyeria Interna no està subdividida en unitats administratives inferiors.

1.- OFICINA TÈCNICA D’ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS

El Servei d’Oficina Tècnica d’Assistència a Municipis va ser creat l’any 1985 a fi d’oferir els serveis de redacció de projectes i direcció d’obra als municipis de la província de menor població i faltats de recursos econòmics. Els càrrecs, noms, telèfons i correus de les persones de contacte són els següents:

Cap de Servei:José Francisco Fabra Castillo
Telèfon:964.359.642
Email: jfabra@dipcas.es

Secretària: Yolanda Escuder Franch
Telèfon: 964.359.712
Email:yescuder@dipcas.es

Intervé en els cinquanta-set immobles (57) que depenen o són utilitzats per la Diputació Provincial, bé per ser de la seua propietat, bé per ser arrendats o cedits a/per altres organismes. Les seues funcions són l’elaboració de projectes, direcció facultativa d’obres, elaboració d’informes, pressupostos i valoracions, així com el manteniment preventiu, correctiu i funcional de les edificacions existents.

Cap de Secció:José Vicente Ferrer Casaña
Telèfon:964.359.626
Email: jvferrer@dipcas.es

Realitza l’emissió de dictàmens i informes tècnics en relació amb els projectes, obres i la resta de serveis de competència municipal, d’acord amb el que disposa el Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques.

Cap de Secció:Federico Delcampo Badenes
Telèfon:964.359.697
Email:fdelcampo@dipcas.es

Els tècnics hi adscrits realitzen les funcions pròpies dels tècnics municipals en els ajuntaments qualificats com “eximits”, per ser menors de 300 habitants i realitzar les funcions de Secretaria i Intervenció per funcionariat de la Diputació Provincial. Entre aquests treballs pot citar-se la redacció de projectes d’iniciativa municipal o adreçats a obtindre subvenció d’altres administracions públiques, la direcció d’aquestes obres, la tramitació de llicències d’obra i la realització de qualsevol tipus d’informes municipals, dins de les seues funcions d’assessorament.

Cap de Secció:Francisco Roselló Sánchez
Telèfon:964.359.698
Email:fcorosello@dipcas.es

Desenvolupa les labors de planificació, disseny i desenvolupament de les obres d’abastiment d’aigua potable i depuració d’aigües residuals, així com la gestió del manteniment de les instal•lacions municipals de depuració d’aigües i la inspecció i control de les xarxes d’aigua potable dels ajuntaments amb gestió directa del servei.


Cap de Secció:Vicente Gascó Boters
Telèfon:964.359.612
Email:vgasco@dipcas.es
En ella es realitzen els treballs d’arreplega i manteniment de les dades de l’Enquesta d’infraestructura i equipament local (EIEL), que la corporació provincial té l’obligació legal de realitzar davant del ministeri de Política Territorial, així com la gestió del Sistema d’informació geogràfica (SIG) de la Diputació de Castelló, en què es tracta la informació corresponent a EIEL i en la que resulta possible el procés d’altres bases de dades com la socioeconòmica provincial, de turisme, d’extraccions i consums d’aigua o la d’inversions pròpies.

Cap de Secció:José Ramón Jiménez Salas
Telèfon:964.359.634
Email:jrjimenez@dipcas.es
Reglament pel qual es regula l’assistència jurídica, econòmica i tècnica als ens locals de la província de Castelló.

Reglament Oficina Tècnica


2.- SERVEI D’ENGINYERIA INTERNA
Aquest no es troba dividit en seccions i realitza tres funcions diferents:

  • Dóna resposta a les necessitats pròpies de la Diputació Provincial en matèria de telecomunicacions i de manteniment d’instal•lacions.
  • Realitza les funcions de control de riscos laborals de tots els treballadors de la corporació.
  • Facilita assistència tècnica als municipis en matèria d’energia.

Els càrrecs, noms, telèfons i correus de les persones de contacte són els següents:Cap de Servei: José Manuel Fabra Puchol
Telèfon:964.359.999
Email:efernandez@dipcas.es
Secretària:Delfina Henares Catalán
Telèfon:964.359.998
Email:dhenares@dipcas.es

Prevenció RRLL
La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals va ser creada com a conseqüència de la normativa vigent en matèria de prevenció, per a assessorar a la corporació i als/a les treballadors/es en les dites matèries.
Aquesta Unitat està constituïda per dos tècnics amb les especialitats de seguretat en el treball i ergonomia i psicologia aplicada i un auxiliar administratiu.
Els tècnics realitzen les avaluacions de risc dels/de les treballadors/es, els plans d’emergència, la formació i informació als/a les treballadors/es i la resta d’obligacions imposades per la Llei.Ismael Monferrer Nebot
Teléfono:964.359.360
Email:imonferrer@dipcas.es

Imprimir Imprimir