Consorci de Escorxadors | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

Consorci de Escorxadors

PRESENTACIÓ

Adreça: Av. Gil de Atrocillo, s/n. Vinaròs.(Castelló)
Ens consorciats: Consorci per a la Gestió de l’Escorxador comarcal de la Zona Nord
Entes consorciados: Exma. Diputació de Castelló i els ajuntaments de Vinaròs, Benicarló i Peníscola
President del Consorci: Sr. Javier Moliner Gargallo
Gerent del Consorci: Sr. José Luís Sánchez-Mohíno y Arias
Telèfon del Consorci: 964 35 99 76
Correu electrònicl: matbor@dipcas.es
Empr. Conces. De la Explotación: Matadero Comarcal de Vinaròs, S.L.
Responsable:J osé Vives Borràs

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

La determinant actitud dels Ajuntaments de la comarca de la Plana davant de l’Excma. Diputació de Castelló, es materialitza en la creació del Consorci per a la Gestió de l’Escorxador Comarcal de la Plana amb l’objecte de desenrotllar un projecte d’Escorxador industrial Frigorífic, tecnològicament avançat, amb instal·lacions i processos òptims per procurar el millor rendiment qualitatiu i cobrint les expectatives del sector industrial carni.

Se eligió el matadero de Vinaròs para adecuarlo, de acuerdo con la normativa vigente, a las condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas.

EMPLAÇAMENT

L’Escorxador es troba ubicat en l’encreuament de l’Av. Gil d’Atrocillo amb Capçades, al municipi de Vinaròs. Dels 1.907,22 metres quadrats que té l’actual parcel·la de l’escorxador es remodelen 1.499,28 necessaris per al desenrotllament de la indústria, generant-se d’aquesta forma una zona neta suficient per a escometre futures necessitats d’indústries càrnies interessades en ubicar-se annexes a l’escorxador.

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ I PARTICULARITATS DEL PROJECTE

En l’escorxador se sacrificaran les espècies de bestiar porcí, oví, vaquí i puntualment equí i cabrum. Les produccions de matança mitjana estimades per a les espècies per setmana seran les següents:

  • PORC 175-200 porcs/setmana
  • VAQUÍ 25-35 vaquins/setmana
  • OVÍ 800-1000 ovins/setmana

No obstant això aquests valors poden superar-se, cas de ser necessari, principalment per l’adequada incorporació de la maquinària i equips tècnics necessaris per a garantir majors rendiments.

En l’antiga instal·lació hi havia tres halls de pescat i s’han substituït per un només amb tres línies de sacrifi, una per a oví(40 ovins hora), una per a vaquí(7 vaquins/hora) i una altra línia per a porcí (30 porcs/hora).

• Aquesta millora racionalitzarà l’eixida de consigna i decomissats a zona bruta (pati central) i simplificarà una sala d’inspecció final, reduint el circuit de processos i el treball dels veterinaris. Un altre avantatge és la unificació de les triperias en una sola zona, que en aquest cas comptarà amb local de llavat, zona de despulles amb pèl, una cambra de vísceres roges i una cambra de vísceres blanques, aconseguint així, un procés més lineal separant millor la zona del primer pescat més bruta (pells,peus,cuiros,etc.), de la del segon pescat (obertura, vísceres blanques, vísceres roges, inspecció, etc.).

La depuració es traslladarà des de l’exterior a la zona del pati central intern, en la zona coberta existent, a fi d’evitar olors, impacte ambiental i la visualització d’aquesta al costat de la carretera d’una xarxa viària important. El sistema de tractament d’aigües residuals consistirà en xarxa de sanejament a pou de bombament, tamisatge de sòlids i depuració fisicoquímica amb abocament en taula 1 a les actuals fosses on s’efectuarà una segona depuració, complint amb escreix els límits d’abocament a col·lector públic.

Aquest projecte es planteja considerant l’obligatori compliment de les normatives CEE en matèria d’homologació d’escorxadors i instal·lacions frigorífiques, i amb especial atenció a totes aquelles mesures que ens permeten minimitzar l’impacte ambiental, i respecte a aquest particular s’han implementat sistemes de recuperació i bombament de la sang des de les tres línies de sacrifici a un depòsit estanc per al seu emmagatzemament, posterior retirada i aprofitament per empresa autoritzada.

La dotació mecànica de les instal·lacions i línies de sacrifici permet que un sol torn de treball (5 persones) garantesca la prestació del servei a la demanda prevista i, al mateix temps, el seu dimensionament i capacitat possibilitarà abordar augments de producció més exigents mantenint un òptim nivell de qualitat en el producte i servei prestat.

El proyecto ejecutado contempla el posible incremento de la demanda de sacrificio con la prevención de una zona para apertura de un segundo muelle de expediciones así como la posible conexión de la misma con una zona de abastecimiento a industrias anexas.

PRESENTACIÓ Adreça: Ctra. Borriana-Vila-real Km.2. BURRIANA.(Castelló)
Promotor de projecte: Consorci per a la Gestió de l’Escorxador comarcal de la Plana
Ens consorciats: Exma. Diputació de Castelló i els ajuntaments de Castelló, Almassora, Les Alqueries, Burriana, Nules, Vall d’Uixó i Vila-real
President del Consorci: Sr. Javier Moliner Gargallo
Gerent del Consorci: Sr. José Luis Sánchez-Mohíno y Arias
Telèfon del Consorci: 964 35 99 76
Correu electrònicl: matbor@dipcas.es
Empr. Conc. de l’Explotació: Escorxador de la Plana SA
Responsable: Emilio González Amores
Telèfon: 964 59 15 06
Correu electrònic rventura@mataderodelaplana.es

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

La determinant actitud dels Ajuntaments de la comarca de la Plana davant de l’Excma. Diputació de Castelló, es materialitza en la creació del Consorci per a la Gestió de l’Escorxador Comarcal de la Plana amb l’objecte de desenrotllar un projecte d’Escorxador industrial Frigorífic, tecnològicament avançat, amb instal·lacions i processos òptims per procurar el millor rendiment qualitatiu i cobrint les expectatives del sector industrial carni. .

EMPLAÇAMENT

L’Escorxador es troba ubicat en la Ctra. Borriana-Vila-real, en el Km. 2 a Burriana. La concepció de complex carni permet la disposició d’una zona d’expansió industrial annexa per a la incorporació d’empreses càrnies connectades a l’escorxador per mitjà d’un túnel d’expedició preparat per a abastir directament totes les empreses càrnies ubicades en el complex, amb el consegüent estalvi de costos i millora en les condicions de qualitat i sanitat en els productes.

LÍNIES DE SACRIFICI

Es podran sacrificar els animals d’abastiment de les següents espècies i amb els rendiments màxims de:

  • PORC 150 porcs/hora
  • VAQUÍ 25 vaquins/hora
  • OVÍ 220 ovins/hora

Un solo hall de matança amb separació de les distintes línies de procés, accés independent des de quadres per a cada una d’elles i separació física per mitjà de mur entaulellat fins a l´escorxat dels animals, dotats de la maquinària i útils adequats per a garantir les òptimes condicions de qualitat i salubritat dels processos.:

El càlcul d’unitats previstes per setmana és:

El cálculo de unidades previstas por semana es:

  • PORC 5.000 unid/sem
  • VAQUÍ 400 unid/sem
  • OVÍ 2.500 unid/sem

Volum mitjà aproximat any: 15.000.000 KG (Totes les espècies)

DELS SERVEIS PRESTATS
Estabulació de les distintes espècies, separant i organitzant les quadres segons la disposició del treball. Sacrifici dels animals en condicions higièniques i productives adequades. Refrigeració dels canals fins a la seua expedició als usuaris i usuàries del servei. Preparació de subproductes en Triperia, i adequació de les vísceres blanques i roges per al seu aprofitament Congelació i manteniment dels productes a petició dels usuaris i usuàries

CARACTERÍSTIQUES MES RELLEVANTS DE LES INSTAL·LACIONS I DELS EQUIPS

• Anestesiat dels porcs per mitjà de CO². Millora la qualitat del servei i del producte final (carn) produint menys patiment a l’animal.

• Recuperació de la sang per al seu posterior aprofitament i utilització com a base de l’alimentació animal, minimitzant l’impacte residual del seu abocament i depuració.

• Separació dels subproductes generats durant el sacrifici (pèl, pell, greixos, paquets intestinals, etc) I el seu enviament automatitzat a les distintes dependències per al seu reaprofitament a expedició, per mitjà de canons pneumàtics independents, maximitzant l’aprofitament dels subproductes i les condicions higièniques de les instal·lacions.

• El producte sacrificat adquireix més ràpidament la temperatura òptima per a la seua expedició.

• Suficient capacitat d’Emmagatzemament frigorífic que permet regular el volum de matança sense generar saturacions i/o falta de servici.

• Sistema de depuració fisicoquímic que garanteix la correcta gestió de les aigües residuals, la separació dels residus orgànics, i el bombament d´aquestes a través del col·lector fins a la xarxa de sanejament de Burriana.

• La concepció global de la urbanització, que es completarà amb la instal·lació d’indústries càrnies en la zona annexa de l’escorxador i connectats a aquest per mitjà d’un túnel pel qual es procedirà a l’abastiment dels mateixos amb el consegüent estalvi de costos i increment en la rapidesa i qualitat del servei.

Imprimir Imprimir