C. Socio-Educatiu Penyeta Roja | Diputación de Castellón

Contenido principal | Contingut principal
Facebook Youtube Flickr Twitter           
135 identitats, una província única

C. Socio-Educatiu Penyeta Roja

CSE PENYETADiputat delegat: Elena Vicente – Ruiz

Responsable administratiu: Amparo Plà

Telèfon: 964 35 98 37

Correu electrònic: apla@dipcas.es

 

 

 

El Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja constituïx l’expressió dels esforços de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló per proporcionar un suport social i docent a la província de Castelló. A mesura que les competències en educació i recursos socials van ser transferides des de l’Administració Central de l’Estat a les Administracions autonòmiques, la Diputació va prendre un important paper que va propiciar que absorbira competències. D’aquesta manera, l’any 1979 va nàixer el Complex Soci-Educatiu de “Penyeta Roja” dependent de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, que a poc a poc aniria acollint els diversos servicis socioeducatius que ho configuren en l’actualitat:

 • Col•legi d’Educació Especial: atén alumnes amb discapacitats psíquiques, motòriques o amb plurideficiencias la situació del qual no permet la seua escolarització en centres ordinaris.
 • Col•legi-IES Excma. Diputació (Penyeta Roja): En el curs escolar 1984-85 l’Excma. Diputació, en col•laboració amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, crega el Centre Iniciació Tècnic Esportiva (CITD) com a resposta a la falta d’infraestructura esportiva en la nostra província, a partir del curs 1994-95 l’Excma Diputació s’encarrega de forma exclusiva de l’organització i manteniment del CITD ubicat en el Complex.
 • Centre d’Acollida: depén de l’Excma. Diputació de Castelló, és un recurs d’àmbit provincial que atén menors que per la seua problemàtica sociofamiliar necessiten un temps d’estudi, o es troben en una situació d’abandó o deteriorament familiar greu.
 • SPE (Servici Psicopedagògic Escolar): creat sota la denominació de Departament de Diagnòstic i Orientació l’any 1981 i homologat per la Conselleria d’Educació com SPE l’any1986. Atén als Centres i Servicis del Complex des dels aspectes educatius, psicològics i socials.
 • Escola Infantil: atén menors en els cicles més infantils (primer i segon) tant als residents en el Complex com els remesos per Servicis Socials.
 • Residències: atén els alumnes esportistes interns del CITD i als de Batxiller que estan lluny dels seus llars.

CSE PENYETA Colegio

CENTRE´D’EDUCACIÓ ESPECIAL PENYETA ROJA

ALUMNAT: Xiquets/és de 0 a 24 anys, que presenten necessitats educatives especials.

 

 

ETAPES:

 • Atenció Primerenca: de 0 a 3 anys.
 • Educació Infantil: de 3 a 6 anys.
 • Escolarització Obligatòria: de 6 a 21 anys (primària, secundària i transició a la vida adulta).
 • Programes de qualificació inicial professional (PCPI): a partir de 16 fins a màxim 24 anys.

ACCEDIXEN / DIRIGIT A: Per dictamen d’escolarització realitzat pel Servei Pedagògic Escolar, en el que es valora la necessitat d’escolaritzar l’alumnat en un centre específic. I adreçat, en aquest cas, a la Direcció del C.E.E Penyeta Roja.

OBJECTIU: Desenvolupament integral de l’alumnat, potenciant al màxim les seues capacitats en els seus aspectes afectius, físics, cognitius i socials.

ÀREES:

 • D’identitat i autonomia personal
 • Àrea del medi físic i social
 • Àrea de llenguatges: Comunicació i representació
 • Àrea de formació laboral i orientació
 • Àrea de formació laboral específica.
 • Àrea de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental
 • Àrea d’activitat física i esportiva
 • Àrea d’expressió musical.

PERSONAL: Professors/es de pedagogia terapèutica, professorat de psicomotricitat i d’educació física, professorat de música, professorat tècnic de formació professional, educadors/es, zelador/a, fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs i treballadora social.

HORARI DEL CENTRE: de 10 hores fins a 17 hores.

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n 12004, Castelló

Telèfon: 964-359837 Fax: 964-35-95-91

Correu electrònic: ceepenyeta@dipcas.es

Para acceder al blog del Centro de Educación Especial Penyeta Roja pincha en:

CSE PENYETA Deportes RESIDÈNCIA ESPORTISTES

OBJETIU: Assistència i atenció d’esportistes de la província de Castelló.

ÀREES: Assistencial i Educativa

PERSONAL: Direcció i educadors/es-monitors/es becaris/àries

ACCEDEIXEN/ ADREÇAT A:ACCEDIXEN: / DIRIGIT A: els esportistes de pobles allunyats a la ciutat de Castelló que per a assistir al Col•legi-IES CITD han de pernoctar a Castelló (5 i 6t PRIMÀRIA i 1º-2º-3º-4º de l’ESO). Així com esportistes de la província que han de traslladar-se a Castelló per a practicar el seu esport, sempre que en el seu poble no dispose d’instal•lacions adequades, entrenadors o clubs esportius a partir dels 14 fins als 24 anys, ambdós inclusivament.

HORARI:Tot l’any

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n 12004 Castelló

Telèfon: 964-359597

CSE PENYETA Escola

COL•LEGI- IES EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ – COD 12001381 CITD – PENYETA ROJA    

OBJETIU: El centre té com a objectiu bàsic i específic la formació integral de l’alumnat a través de la formació esportiva, emprant com a mitjà per a la consecució d’aquest fi la pràctica de l’atletisme, sent aquest el seu principal signe d’identitat respecte a la resta de centres escolars en l’àmbit de la nostra Comunitat.

ÀREES: 5è i 6è de primària i 1er a 4t d’ESO.

PERSONAL: Mestres de primària.Professorat de secundària.Tècnics/es en educació física.

ACCEDEIXEN /ADREÇAT A: :Esportistes d’alt nivell de la província de Castelló amb edats compreses entre els 9 i els 15 anys, que corresponen a 5è i 6è de primària i l’ESO.

 

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n 12004 Castelló

Telèfon: 964359837 Fax: 964359846

Correu electrònic: iespenyeta@dipcas.es  

Pàgina web: penyetaroja.dipcas.es

 

DADES AMPA

Correu electrònic: ampapenyeta@gmail.es

Telèfon : 638860633

 

UNITAT DE SERVEIS SANITARIS OBJETIU: Prestar atenció mèdica i d’infermeria en el Complex Penyeta Roja i el seu àmbit d’actuació.

ÁREAS: Pediatria- infermeria i Medicina esportiva.

PERSONAL: Metge pediatra, Metge medicina esportiva , DUE, Auxiliars de puericultura.

ACCEDEIXEN/ADREÇAT A: Els distints departaments del complex en especial al Centre d’Acollida, on es presta una assistència integral.

HORARI: De dilluns a divendres: jornada completa.

CENTRE DE RECEPCIÓ I PRIMERA ACOLLIDA DE “PENYETA ROJA” OBJETIU:Atenció immediata a menors que es troben en situacions de risc i desemparament.

ÀREES:Atenció integral, psicològica, metgessa, educativa, escolar, familiar.

PERSONAL: Directora, Psicòloga, Metge, Treballadora social, Tècnics en intervenció socioeducativa, ATS, Auxiliars de puericultura Professores, Monitors.

ACCEDEIXEN/ADREÇAT A: Menors de 0 a12 anys d’edat.

 • Tràmit normal: Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, serveis socials municipals, hospitals .
 • Tràmit d’urgència: Fiscalia de Menors, jutjats, policia.

HORARI: les vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies de l’any.  

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n, apartat de correus 316

Telèfon: 964-359837 – fax: 964359521

Correu electrònic: centroacogida@dipcas.es

 

DENOMINACIÓ: SERVICI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR.- S.P.E. DIPUTACIÓ

OBJECTIU:

 • Atenció directa a tots els alumnes que formen part del Complex Soci-educatiu, escolaritzats en els diversos centres. CITD, Educació Especial, Escola infantil , Centre d’Acollida.
 • Assessorament als dits centres, per mitjà de les comissions corresponents.
 • Orientació familiar
 • Coordinació amb altres institucions públiques o privades en relació amb l’alumnat, i depenent de les seues característiques

ÀREES: Educativa, psicològica, social

PERSONAL: Equip Multidisciplinari formats per especialistes en Psicologia, Pedagogia, Audició i llenguatge i Treballadora Social

ACCEDIXEN: / DIRIGIT A: La forma d’accés dels alumnes és diferent en cada un dels centres del Complex. Pel que fa al Centre d’Educació Especial l’accés dels alumnes es realitza darrere d’informe tècnic realitzat pel SPE de Conselleria , el qual és remés al SPE Diputació, qui valora i coordina l’ingrés del menor.

HORARI d’atenció directa : 8.30 – 14.30

DADES: Direcció: Penyeta Roja s/n

Telèfon: 964 359 713

Correo electrònic: isamelchor@ hotmail.com

ESCOLA INFANTIL

OBJECTIU: Atenció a menors d’un a sis anys d’edat residents en el Centre d’Acollida del Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja.

ÀREES: Primer i segon cicle d’Educació Infantil.

PERSONAL: Coordinador, Professors, Auxiliars i Educadors Becaris.

ACCÉS: Alumnes en edat d’Educació Infantil, remesos pels Servicis Socials i menors residents en el Complex.

HORARI DE CLASSE: de 10 a 17 hores.

DIRECCIÓ: Partida Penyeta Roja, s/n 12004 Castelló

Telèfon: 964 359837

Imprimir Imprimir